•  jrefrmEdkifiHucsiftEkynm&Sifrsm;toif;csKyf yxrOD;qHk;tBudrf yef;csDjyyJGusif;y
• ,leefa&TvD--e,fpyf*dwf tvGefyifpnfum;
• w½kwftrsdK;om;jynfolYuGef*&ufudk,fpm;vS,f rpöwmzef;,GJYzsifrS 0rfwdefrefref;ESifh MuLukwf[dkvHkvrf;aMumif; bufnDzGifhvSpfEdkifrI jr§ifhwif&ef tqdkjyKcsuf
• w½kwfEdkifiHtrsdK;om;jynfolYuGef*&ufudk,fpm;vS,f rpöwma0hurf;rS EdkifiHawmftqifhtaejzifh jrefrmEdkifiHESifhukefoG,fpD;yGm;,Ofaus;rI yl;aygif;zvS,fa&;jr§ifhwifoGm;&ef tqdkjyK
• w½kwfEdkifiH ,leefjynfe,frS a*[pepf,Ofaus;rIo½kyfjyZkefudk bufaygif;pHkrS wnfaqmuf
•  wuf[kef;jynfe,fcGJrS aemufqHk;ay: chatting emoti onf Fei Fei little cute twGJ(1) xkwfvTwf/
• ESpfpOf Zefe0g&DvrS rwfvydkif;wGif ,leefjynfe,f xdefcsHK;NrdKU? ajrmufydkif;e,fpyf&Sd e,fpyfNrdKUav;onfrdkaygif;(1)odef;cGJrkefn§if;yef;cif;rsm; tNydKiftqdkifyGifhvef;onfh bHkeef;O,smOfozG,ffjzpfae
•  a0[if½dkuful;rIatmuf&Sd ,leef ]vQdKU0Sufqef;Mu,fae&m} -- El;usef;jynfe,fcGJ vla&TNrdKU vQdKUclNrdKUe,f
•  rwfv 8 &ufaeY wuf[kef;jynfe,fcGJrS ]tvSyqHk;trsdK;orD;? tvSyqHk;rdom;pk? tvSyqHk;wuf[kef;} usef;rma&;vrf;avQmuf vIyf&Sm;rIjyKvkyf
•  rwfv 4 &ufaeY jrefrmEdkifiHrS owif;rD'D,mawGYqHkar;jref;tzGJUonf w½kwfEdkifiH wD,ef;usif;NrdKU yif;[dkifZkefopfavhvmMunfh½IcJh
• azazmf0g&Dv 28 &ufaeYrS rwfv 1 &ufaeY ,leefvHkcRrf;c½dkif acgpDyGJawmfwGif vDql;wdkif;&if;om; nDtudkarmifESrrsm; oDqdkuckefjcif;jzifh yGJawmfqifETJaysmf&Tif
• rwfv 1 &ufaeYrS 3 &ufaeYtxd a&TvDNrdKUraemyGJawmfodkY te,fe,ft&yf&yfrS {nfhonfawmfrsm; twlwuG pkpnf; oDqdkuckef
• ,leefjynfe,f a&TvDNrdKUtm; aus;&Gmc&D;oGm;vma&;trSwfwHqdyftjzpf jr§ifhwif
• jrefrmEdkifiHowif;rD'D,mudk,fpm;vS,ftzGJY w½kwfEdkifiHodkYoGm;a&muf ]tpnf;ta0;} owif;&,l
• wuf[kef;jynfe,fcGJ aqmif;&moDtm;vl; xGufEIef;ESifh0ifaiGrsm; wdk;jr§ifhvm
• rdrdtdyfruf wu,fjzpfvmatmif BudK;pm;Muolrsm;--olwkdYonf aygufazmfcspfMunfa&;tay: aEG;axG;rI tjynfhjzifh jznfhqnf;ay;ae
• jrefrmEdkifiHrS tu0goemygol (42) OD;onf refpDjrdKYwGif tzGJYvdkuftutm; vma&mufoif,l
• w&kwftpm;tpmtcsufjyKwfenf;ynmrGrf;rHoifwef; jrefrmEdkifiHrEÅav;wGif zGifhvSpf
• w&kwfEdkifiH a&TvDe,fpyf*dwf Zefe0g&D oGif;ukefykdYukef ukefoG,fa&;onf ESpfqef;tpykdif;uwnf;u tzGifhaumif;ae
• jrefrmEdkifiH w½kwfvkyfief;&Sifrsm;toif;onf w½kwf-jrefrm ukefoG,fpD;yGm;yl;aygif;aqmif&GufrIudk tjyKoabmifaqmifwdk;jr§ifhaqmif&Gufae