EdkifiHjcm;EdkifiHul;vufrSwfudkifaqmifxm;rIudk zHk;uG,fxm;aom trsdK;om;wpfOD; vkyfudkifcGifh vdkifpifydwfodrf;cH&

作者: 来源: 发布时间:2018-12-27 15:44:17

    a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpifavQmufxm;csdefwGif EdkifiHjcm;EdkifiHul;vufrSwfudkifaqmifxm;ygu w&kwf

EdkifiHwGif a&SUaevkyfudkifcGifh&SdOD;rnfvm;/ rMumrSDumvwGif  Shang Hai NrdKUwwd,tqifhjynfolYw&m;½Hk;rS 

txufygw&m;NydKif Mr.Cha rS rdrdShang Hai NrdKU a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpif ydwfodrf;cH&rItwGuf t,l

cH0ifrIudk trdefYcsrSwfcJhygonf/ Mr.Cha onf a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpif r&&Sdcifuyif EdkifiHjcm; EdkifiHul;

vufrSwfudkifaqmifxm;NyD;? a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpif avQmufxm;pOfwGif tqdkygtjzpfrSefudk zHk;uG,fxm;

cJh&m? tqdkyg a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpifudk ydwfodrf;oifhaMumif; w&m;&Hk;rS,lqojzifh? rlvcsrSwfxm;om

w&m;&Hk;qHk;jzwfcsuftwdkif; aqmif&Guf&ef trdefYcsrSwfí Mr.Cha t,lcH0ifrIudk y,fcscJhaMumif; jynfolY

w&m;&Hk;xkwf jyefcsuft& owif;&&Sdygonf/

    pHkprf;ppfaq;rIt&? 2001ckESpf? pufwifbmv (17)&ufaeYwGif Mr.Cha rS EdkifiHjcm; EdkifiHul;vufrSwf

&&SdcJhNyD;? pufwifbmv(29)&ufaeYwGif jynfolYvHkNcHKa&;XmerSxkwfay;aom w&kwfEdkifiHom;rSwfyHkwif &dScJhyg

onf/ 'DZifbmv(7)&ufaeYwGif w&m;Oya'a&;&mXmerS csD;jr§ifhay;aom w&kwfjynfolYor®wEdkifiH a&SUaevkyf

udkifcGifhvufrSwf &&SdcJhygonf/ 2005ckESpf? Edk0ifbmv(8)&ufaeYwGif Shang Hai w&m;Oya'a&;&mXmecGJrS 

Mr.Cha  yxrOD;qHk;tBudrf a&SUaevkyfudkifcGifhavQmufvTmESifh w&kwfEdkifiHom;rSwfyHkwif?  Shang Hai

NrdKUwGifaexkdifcGifhtp&SdaomaemufqufwGJ pm&Gufpmwrf;rsm;&&SdcJh&m? ¤if;wdkYteuf ]]tkyfcsKyfa&;ESifhqufvsOf;

aomvkyfydkifcGifhavQmufvTm}} ]]EdkifiHjcm;om; [kwf^r[kwf}} jznfha&;&rnfhae&mwGif rnfonfht&mrS jznfha&;

xm;jcif;r&Sdyg/ tqdkyg v(30)&ufaeYwGif Shang Hai w&m;Oya'a&;&mXmecGJrS a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpif

xkwfay;cJhygonf/ 2007ckESpf? Mo*kwfvwGif Mr.Cha rS Bei Jing odkY a&SUaevkyfudkif&ef oGm;a&mufrnfjzpf

ojzifh? Shang Hai w&m;Oya'a&;&mXmecGJr Mr.Cha udk,fwdkifavQmufxm;csuft&? ¤if; a&SUaevkyfudkif

cGifhvdkifpif zsufodrf;ay;cJhygonf/ ¤if;aemuf Mr.Cha onf Bei Jing a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpif &&SdcJhygonf/

2004 ckESpf? 'DZifbmvwGif Shang Hai NrdKU w&m;Oya'a&;&mXmecGJrS  Mr.Cha EdkifiHjcm;EdkifiHul; vufrSwf

&&Sdxm;aMumif; od&Sd&ygonf/ Mr.Cha onf Shang Hai wGif a&SUaevkyfudkifcGifhavQmufxm;csdefwGif tqdkyg

tjzpfrSefudk azmfjyjcif; r&Sdojzifh? rrSefuefaomenf;vrf;jzifh vkdifpif&,lxm;rI taMumif;jycsufjzifh Mr.Cha 

&&Sdxm;aom  Shang Hai a&SUaevkyfudkifcGifhvdkifpif &kwfodrf;&ef qHk;jzwfcJhygonf/ Mr.Cha rS auseyfjcif;r&Sd

ojzifh?  Shang Hai NrdKUjynfolYtpdk;&xH jyefvnfoHk;owf ay;yg&ef avQmufxm;cJh&m Shang Hai NrdKUtpdk;&rS 

Shang Hai NrdKUOya'a&;&m XmecGJ qHk;jzwfcsuftwdkif;vdkufem&ef qHk;jzwfcJhygonf/  Mr.CharS auseyfjcif;

r&Sdao;ojzifh? EdkifiHjcm;om;rSwfyHkwif&&Sdjcif;onf? w&kwfEdkifiHom;tjzpf tvdktavQmuf qHk;&HI;&jcif;udk udk,fpm;

rjyKaMumif;?  Shang Hai a&SUaevkyfudkifcGifhavQmufxm;pOfwGif rrSefruefaqmif&GufcJhjcif;r&SdaMumif; taMumif;

jycsufjzifh? w&m;&Hk;odkY wdkifMum;w&m;pGJqdkcJhygonf/ w&m;½Hk;rSpHkprf;ppfaq;NyD;aemuf Mr.Cha  t,lcH0ifw&m;

pGJqdkrIudk y,fcscJh&m Mr.Cha rSauseyfjcif;r&Sdí?  Shang Hai Third Intermediate Court w&m;&Hk;odkY 

xyfqifht,lcH0ifcJhygonf/

    tqdkygtrIudk Mum;emppfaq;aepOfumvtwGif;? &JXmerS  Mr.Cha  EdkifiHom; jzpfa&;jyóemtwGuf 

pHkprf;ppfaq;í? w&m;Oya'a&;&mXmeodkY pmxkwfay;ydkYcJhygonf/ Mr.Cha onf ]]w&kwfjynfolYor®wEdkifiH 

EdkifiHom;Oya'}}yk'fr 9t&? EdkifiHjcm;om;rSwfyHkwif&&SdonfESifhwNydKifeuf w&kwfEdkifiHom;tjzpf tvdktavQmuf

ysufokef;aMumif; wifjycJhygonf/ xdkYaMumifh Mr. Cha onf EdkifiHjcm;rSwfyHkwif&&SdNyD;aemuf a&SUaevkyfudkif

cGifhvufrSwf &&Sdxm;aomfvnf; a&SUaevkyfudkifcGifh&&Sdaom w&kwfjynfolYor®wEdkifiHom;tjzpfESifh roufqdkif

awmhaMumif; w&m;Oya'a&;&mXmerS,lqí? a&SUaevdkifpif pDppfxkwfay;&ef oabmwlnDxm;rIudk zsufodrf;

aMumif; qHk;jzwfcJhygonf/ Mr.Cha onfw&m;Oya'a&;&mXmerS ¤if;a&SUaevdkifpif&kwfodrf;aMumif; qHk;jzwf

csufudk auseyfjcif;r&Sdí? t,lcH0ifwdkifMum;cJh&m? Bei Jing tqifhjrifhw&m;½Hk;(2)rS ¤if;t,lcH0ifrIudk 

y,fcscJhygonf/

    Mr.Cha onf w½kwfEdkifiH a&SUaevdkifpifr&&SdcifEdkifiHjcm;EdkifiHul;vufrSwf &&Sdxm;cJhaomfvnf;  Shang 

Hai a&SUaevdkifpif avQmufxm;&mwGif tqdkyg tjzpfrSefudk zHk;uG,fxdefcsefxm;cJhonfjzpfí tkyfcsKyfa&;vdkifpif

Oya'yk'fr(69)? yk'frcGJ(2)wGif jyXmef;xm;aom ]]rrSefuefonfhenf;vrf;jzifhvdkifpif&,ljcif;}}[laom tajctae

ESifhoufqdkifojzifh Shang Hai wGif¤if;&&Sdxm;aom a&SUaevdkifpifudk zsufodrf;oifhaMumif;  Shang Hai 

Third Intermediate Court w&m;½Hk;rS ,lqygonf/ xdkYtjyif Mr.Cha Shang Hai NrdKU a&SUaevdkifpif

&&Sdxm;rI tajccHt& ¤if;w&kwfa&SUaevkyfudkifcGifhudkvnf; Oya'a&;&mXmerS zsufodrf;cJhNyD;? Bei Jing 

tqifhjrifhw&m;½Hk; rSvnf; aemufqHk;qHk;jzwfcsufudk csrSwfNyD;cJhNyD;jzpfygonf/ Mr.Chaa&SUaevdkifpif&kwf 

odrf;cH&NyD;onfhtajctaet&  Shang Hai NrdKUOya'a&;&mXmecGJ a&SUaevdkifpif zsufodrf;&ef qHk;jzwfcsuf

tay: ¤if;pGJNrJaom awmif;qdkcsufrsm;rSm vufawGYqefaom tESpfom&rsm; aysmufqHk;cJhNyD;jzpfygonf/ tqHk;

owftaejzifh Shang Hai Third Intermediate Court w&m;½Hk;rS txufygt,lcH0ifrIudk y,fcscJhNyD; 

rl&if;trdefYcsrSwfrIudk qufvufaqmif&Guf&ef qHk;jzwfcJhygonf/

                                            (owif;tudk;tum;/ www. Legalinfo. gov .cn)